วันพุธที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานใน"การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑" โดยมี ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหาร เเละเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เข้าร่วมในการประชุม ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๒ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร