วันอาสาฬหบูชา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ รักษาศีล ลด ละ เลิก อบายมุข ตลอดพรรษา ถวายเป็นพุทธบูชา สืบสานพระพุทธศาสนา รักษาวัฒนธรรมไทย