วีดีทัศน์โครงการจาริกไทย จาริกธรรม โดยกรมการศาสนา เพื่อพัฒนาศักยภาพศาสนสถานให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวในมิติศาสนา และได้ดำเนินการตามมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด