อสีตยานุสรณ์ ๘๐ ปี กรมการศาสนา (วันศาสนูปถัมภ์) ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔