รายการ 'ที่นี่ สถานี ศพอ ' ศูนย์เรียนรู้คู่คุณธรรม วัดจันเสน จังหวัดนครสวรรค์