งานมหกรรมศาสนิกสัมพันธ์ สร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคม ๒๕๖๖ "มหัศจรรย์ประทีปแห่งศรัทธามหาบารมี"