เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ๒๕๖๖ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน รักษาศีล ลด ละ เลิก อบายมุข ตลอดพรรษา ร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา รักษาวัฒนธรรมไทย ถวายเป็นพุทธบูชา และขอเชิญร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ณ วัดใกล้บ้านหรือสถานที่จัดกิจกรรม ๓๑ กรกฎาคม ถึง ๑ สิงหาคม ๒๕๖๖