กรมการศาสนา

ประวัติ
อำนาจหน้าที่
นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
ผู้บริหารกรมการศาสนา

นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

นโยบายการศาสนาของรัฐบาลด้านศาสนา
รัฐบาลส่งเสริมเผยแพร่ศาสนธรรม และสืบทอดศาสนทายาทเพื่อสร้างสังคมให้มีจริยธรรมและคุณธรรม ดังนี้
(1) ส่งเสริมศาสนศึกษา เพื่อเผยแพร่ศาสนธรรมและสืบทอดศาสนทายาท รวมทั้งสนับสนุนให้มีการพัฒนาศาสนสถานให้สะอาด ร่มเย็น สงบสุข และเป็นประโยชน์ต่อชุมชนด้านจิตใจมากกว่าวัตถุ
(2) สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาศาสนธรรม ร่วมประกอบพิธีกรรมกับสมาชิกในครอบครัวมีศาสนาเป็นหลักในการดำรงชีวิต
(3) เอื้อให้ศาสนิกชนต่างศาสนาร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อความสมานฉันท์และเพื่อสันติธรรมในสังคม

วิสัยทัศน์
ขับเคลื่อนงานราชูปถัมภ์และศาสนพิธีได้สมพระเกียรติ ศาสนาทุกศาสนาได้รับการอุปถัมภ์คุ้มครอง ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรมนำสู่สังคมคุณธรรมทั้งแผ่นดิน

พันธกิจ
(1) สนองงานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี และศาสนพิธี
(2) ปลูกฝังและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
(3) ส่งเสริมและสานสัมพันธ์กิจกรรมทางศาสนา
(4) อุปถัมภ์ ทำนุบำรุง  คุ้มครองกิจการด้านศาสนา

ยุทธศาสตร์
(1) รักษาสืบทอดสถาบันหลักของประเทศให้ประชาชนเกิดความภาคภูมิใจ ความรักและหวงแหน
(2) ส่งเสริม สืบสาน ปลูกฝังจิตวิญญาณ ให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในสถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์
(3) บูรณาการการทำงานเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนหลักธรรมทางศาสนาสู่ประชาชน
(4) น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการงานศาสนา

 

นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

นโยบายการศาสนาของรัฐบาลด้านศาสนา
รัฐบาลส่งเสริมเผยแพร่ศาสนธรรม และสืบทอดศาสนทายาทเพื่อสร้างสังคมให้มีจริยธรรมและคุณธรรม ดังนี้
(1) ส่งเสริมศาสนศึกษา เพื่อเผยแพร่ศาสนธรรมและสืบทอดศาสนทายาท รวมทั้งสนับสนุนให้มีการพัฒนาศาสนสถานให้สะอาด ร่มเย็น สงบสุข และเป็นประโยชน์ต่อชุมชนด้านจิตใจมากกว่าวัตถุ
(2) สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาศาสนธรรม ร่วมประกอบพิธีกรรมกับสมาชิกในครอบครัวมีศาสนาเป็นหลักในการดำรงชีวิต
(3) เอื้อให้ศาสนิกชนต่างศาสนาร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อความสมานฉันท์และเพื่อสันติธรรมในสังคม

วิสัยทัศน์
ขับเคลื่อนงานราชูปถัมภ์และศาสนพิธีได้สมพระเกียรติ ศาสนาทุกศาสนาได้รับการอุปถัมภ์คุ้มครอง ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรมนำสู่สังคมคุณธรรมทั้งแผ่นดิน

พันธกิจ
(1) สนองงานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี และศาสนพิธี
(2) ปลูกฝังและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
(3) ส่งเสริมและสานสัมพันธ์กิจกรรมทางศาสนา
(4) อุปถัมภ์ ทำนุบำรุง  คุ้มครองกิจการด้านศาสนา

ยุทธศาสตร์
(1) รักษาสืบทอดสถาบันหลักของประเทศให้ประชาชนเกิดความภาคภูมิใจ ความรักและหวงแหน
(2) ส่งเสริม สืบสาน ปลูกฝังจิตวิญญาณ ให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในสถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์
(3) บูรณาการการทำงานเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนหลักธรรมทางศาสนาสู่ประชาชน
(4) น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการงานศาสนา