กรมการศาสนา

ประวัติ
อำนาจหน้าที่
นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
ผู้บริหารกรมการศาสนา

อำนาจหน้าที่

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐด้านศาสนา โดยการทำนุบำรุง ส่งเสริมและให้ความอุปถัมภ์คุ้มครองกิจการด้านพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ ที่ทางราชการรับรอง ตลอดจนส่งเสริมพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม ส่งเสริมความเข้าใจอันดีและสร้างความสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนของทุกศาสนา รวมทั้งดำเนินการเพื่อให้คนไทยนำหลักธรรมของศาสนามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เป็นคนดีมีคุณธรรม โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) ทำนุบำรุง ส่งเสริมเพื่อพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม
(2) เสริมสร้างศีลธรรม ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม
(3) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมกิจการฮัจย์รวมทั้งกฎหมายและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
(4) ส่งเสริม ดูแล รักษาและทำนุบำรุงศาสนสถาน และศาสนวัตถุ
(5) ให้การอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ ที่ทางราชการรับรอง และสนับสนุนการดำเนินการขององค์การศาสนา
(6) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย ทั้งนี้ ให้แบ่งส่วนราชการกรมศาสนา ออกเป็น 3 ฝ่าย ได้แก่ สำนักงานเลขานุการกรม กองศาสนูปถัมภ์และสำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ดังนี้

1 สำนักงานเลขานุการกรม มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) ปฏิบัติงานบริหารทั่วไป งานสารบรรณ งานบริการ และงานกิจกรรมพิเศษของกรม
(2) ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการและเลขานุการของกรม
(3) ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติราชการของกรม และเผยแพร่กิจกรรมความก้าวหน้าในงานด้านต่างๆ ของกรม
(4) ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะของกรม
(5) จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของกรม
(6) ดำเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและระเบียบ งานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดชอบในทางแพ่งอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรม
(7) จัดทำและประสานแผนการปฏิบัติงานของกรมให้สอดคล้องกับนโยบายแล ะแผนแม่บทของกระทรวง ดำเนินการเกี่ยวกับงานโครงการพิเศษ งานความร่วมมือกับต่างประเทศ รวมทั้งเร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการของหน่วยงานในสังกัด
(8) จัดระบบการสำรวจ การจัดเก็บ การประมวล และการใช้ประโยชน์ข้อมูลของหน่วยงานในสังกัด และเป็นศูนย์ข้อมูลของกรม
(9) ประสานความสัมพันธ์ระหว่างคณะสงฆ์ องค์กรทางศาสนา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนทั้งในและต่างประเทศ
(10) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยงข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

2 กองศาสนูปถัมภ์ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
(1) ดำเนินการเกี่ยวกับงานพระราชพิธี งานพระราชกุศล งานรัฐพิธี และงานศาสนพิธีของกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ
(2) ให้การอุปถัมภ์ด้านศาสนสงเคราะห์
(3) ดำเนินการให้การอุปถัมภ์ ประสานงาน และควบคุมดูแลการเผยแผ่ศาสนาที่ทางราชการรับรอง
(4) ดำเนินการและสนับสนุน ส่งเสริมการดำเนินงานของสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมกิจการฮัจย์
(5) ดำเนินการประสานงานระหว่างผู้นำศาสนาและศาสนิกชนทุกศาสนา เพื่อให้เกิดความสมานฉันท์
(6) เสนอแนวการกำหนดนโยบายและมาตรการในการสร้างความสมานฉันท์ระหว่างศาสนาอื่นที่ทางราชการรับรอง
(7) บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความรู้ วิธีการปฏิบัติด้านศาสนพิธี วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ผลงานการวิจัย และวิชาการทางศาสนาอื่นแก่บุคคลทั่วไป
(8) ปฏิบัติงานร่วมกับสำนักพะราชวังรับสนองงานในพระบรมราชานุเคราะห์ และพระบรมราชูปถัมภ์ตามพระบรมราชโองการและหมายรับสั่ง
(9) สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางศาสนาอื่นที่ทางราชการรับรอง เพื่อส่งเสริมให้นำหลักธรรมทางศาสนานำไปสู่การเสริใสร้างศีลธรรม ปลูกฝังคุณธรรม และจริยธรรม
(10) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

3 สำนักพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อเสนอแนะการกำหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเสนอต่อนายกรัฐมนตรีและมหาเถรสมาคม
(2) ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม และส่งเสริมการนำหลักธรรมไปพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างให้นักเรียน ประชาชนเกิดความรู้คู่คุณธรรม
(3) เผยแพร่และส่งเสริมศีลธรรม
(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

 

อำนาจหน้าที่

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐด้านศาสนา โดยการทำนุบำรุง ส่งเสริมและให้ความอุปถัมภ์คุ้มครองกิจการด้านพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ ที่ทางราชการรับรอง ตลอดจนส่งเสริมพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม ส่งเสริมความเข้าใจอันดีและสร้างความสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนของทุกศาสนา รวมทั้งดำเนินการเพื่อให้คนไทยนำหลักธรรมของศาสนามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เป็นคนดีมีคุณธรรม โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) ทำนุบำรุง ส่งเสริมเพื่อพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม
(2) เสริมสร้างศีลธรรม ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม
(3) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมกิจการฮัจย์รวมทั้งกฎหมายและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
(4) ส่งเสริม ดูแล รักษาและทำนุบำรุงศาสนสถาน และศาสนวัตถุ
(5) ให้การอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ ที่ทางราชการรับรอง และสนับสนุนการดำเนินการขององค์การศาสนา
(6) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย ทั้งนี้ ให้แบ่งส่วนราชการกรมศาสนา ออกเป็น 3 ฝ่าย ได้แก่ สำนักงานเลขานุการกรม กองศาสนูปถัมภ์และสำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ดังนี้

1 สำนักงานเลขานุการกรม มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) ปฏิบัติงานบริหารทั่วไป งานสารบรรณ งานบริการ และงานกิจกรรมพิเศษของกรม
(2) ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการและเลขานุการของกรม
(3) ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติราชการของกรม และเผยแพร่กิจกรรมความก้าวหน้าในงานด้านต่างๆ ของกรม
(4) ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะของกรม
(5) จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของกรม
(6) ดำเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและระเบียบ งานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดชอบในทางแพ่งอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรม
(7) จัดทำและประสานแผนการปฏิบัติงานของกรมให้สอดคล้องกับนโยบายแล ะแผนแม่บทของกระทรวง ดำเนินการเกี่ยวกับงานโครงการพิเศษ งานความร่วมมือกับต่างประเทศ รวมทั้งเร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการของหน่วยงานในสังกัด
(8) จัดระบบการสำรวจ การจัดเก็บ การประมวล และการใช้ประโยชน์ข้อมูลของหน่วยงานในสังกัด และเป็นศูนย์ข้อมูลของกรม
(9) ประสานความสัมพันธ์ระหว่างคณะสงฆ์ องค์กรทางศาสนา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนทั้งในและต่างประเทศ
(10) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยงข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

2 กองศาสนูปถัมภ์ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
(1) ดำเนินการเกี่ยวกับงานพระราชพิธี งานพระราชกุศล งานรัฐพิธี และงานศาสนพิธีของกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ
(2) ให้การอุปถัมภ์ด้านศาสนสงเคราะห์
(3) ดำเนินการให้การอุปถัมภ์ ประสานงาน และควบคุมดูแลการเผยแผ่ศาสนาที่ทางราชการรับรอง
(4) ดำเนินการและสนับสนุน ส่งเสริมการดำเนินงานของสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมกิจการฮัจย์
(5) ดำเนินการประสานงานระหว่างผู้นำศาสนาและศาสนิกชนทุกศาสนา เพื่อให้เกิดความสมานฉันท์
(6) เสนอแนวการกำหนดนโยบายและมาตรการในการสร้างความสมานฉันท์ระหว่างศาสนาอื่นที่ทางราชการรับรอง
(7) บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความรู้ วิธีการปฏิบัติด้านศาสนพิธี วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ผลงานการวิจัย และวิชาการทางศาสนาอื่นแก่บุคคลทั่วไป
(8) ปฏิบัติงานร่วมกับสำนักพะราชวังรับสนองงานในพระบรมราชานุเคราะห์ และพระบรมราชูปถัมภ์ตามพระบรมราชโองการและหมายรับสั่ง
(9) สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางศาสนาอื่นที่ทางราชการรับรอง เพื่อส่งเสริมให้นำหลักธรรมทางศาสนานำไปสู่การเสริใสร้างศีลธรรม ปลูกฝังคุณธรรม และจริยธรรม
(10) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

3 สำนักพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อเสนอแนะการกำหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเสนอต่อนายกรัฐมนตรีและมหาเถรสมาคม
(2) ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม และส่งเสริมการนำหลักธรรมไปพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างให้นักเรียน ประชาชนเกิดความรู้คู่คุณธรรม
(3) เผยแพร่และส่งเสริมศีลธรรม
(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ข้อมูลเพิ่มเติม