กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับศาสนา


- : พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕

- : พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

- : กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๗)

- : กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๑)

- : กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๐)

- : กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๓๖)

- : กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๘)

- : พระราชบัญญัติกำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๒๗

- : พระราชบัญญัติกำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐

- : พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐

- : ระเบียบกรมการศาสนาว่าด้วยกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๑

- : พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔

- : พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๒

- : พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๕๙

- : กฏกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๑)

- : ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย

- : ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เรื่อง กำหนดวงเงินค้ำประกันการรับจัดบริการขนส่งในกิจการฮัจย์ตามมาตรา ๕ (๑) การจัดบริการอื่นที่เกี่ยวกับกิจการฮัจย์ตามมตรา ๕ (๒)

- : ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เรื่อง กำหนดทุนจดทะเบียนหรือทุนของหุ้นส่วนทุกคนรวมกัน สำหรับนิติบุคคลที่ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบกิจการรับจัดบริการขนส่งในกิจการฮัจย์ตามมาตรา ๕ (๒) และการจัดบริการอื่นที่เกี่ยวกับกิจการฮัจย์ตามมาตรา ๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔

- : ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์

- : ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เรื่อง เงื่อนไขการลงทะเบียนผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์

- : ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์ แห่งประเทศไทย เรื่อง เงื่อนไขการเช่าที่พักสําหรับผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์

- : ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แผนการดำเนินงานกิจการฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

- : ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการควบคุมกิจการการรับจัดบริการขนส่งในกิจการฮัจย์ การจัดบริการอื่นที่เกี่ยวกับกิจการฮัจย์ และการโฆษณา หรือกระทำการอื่นใดที่เกี่ยวกับกิจการฮัจย์ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔ พ.ศ. ๒๕๔๑

- : ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการควบคุมกิจการการรับจัดบริการขนส่งในกิจการฮัจย์ การจัดบริการอื่น ที่เกี่ยวกับกิจการฮัจย์ และการโฆษณาหรือกระทำการอื่นใดที่เกี่ยวกับกิจการฮัจย์ ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓

- : พระราชบัญญัติ การบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐

- : พระราชกฤษฎีกา เงินอุดหนุนฐานะจุฬาราชมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๒

- : กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐

- : กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๒ ออกตามความในพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐

- : กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐

 

กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับศาสนา


- : พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕

- : พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

- : กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๗)

- : กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๑)

- : กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๐)

- : กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๓๖)

- : กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๘)

- : พระราชบัญญัติกำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๒๗

- : พระราชบัญญัติกำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐

- : พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐

- : ระเบียบกรมการศาสนาว่าด้วยกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๑

- : พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔

- : พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๒

- : พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๕๙

- : กฏกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๑)

- : ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย

- : ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เรื่อง กำหนดวงเงินค้ำประกันการรับจัดบริการขนส่งในกิจการฮัจย์ตามมาตรา ๕ (๑) การจัดบริการอื่นที่เกี่ยวกับกิจการฮัจย์ตามมตรา ๕ (๒)

- : ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เรื่อง กำหนดทุนจดทะเบียนหรือทุนของหุ้นส่วนทุกคนรวมกัน สำหรับนิติบุคคลที่ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบกิจการรับจัดบริการขนส่งในกิจการฮัจย์ตามมาตรา ๕ (๒) และการจัดบริการอื่นที่เกี่ยวกับกิจการฮัจย์ตามมาตรา ๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔

- : ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์

- : ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เรื่อง เงื่อนไขการลงทะเบียนผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์

- : ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์ แห่งประเทศไทย เรื่อง เงื่อนไขการเช่าที่พักสําหรับผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์

- : ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แผนการดำเนินงานกิจการฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

- : ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการควบคุมกิจการการรับจัดบริการขนส่งในกิจการฮัจย์ การจัดบริการอื่นที่เกี่ยวกับกิจการฮัจย์ และการโฆษณา หรือกระทำการอื่นใดที่เกี่ยวกับกิจการฮัจย์ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔ พ.ศ. ๒๕๔๑

- : ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการควบคุมกิจการการรับจัดบริการขนส่งในกิจการฮัจย์ การจัดบริการอื่น ที่เกี่ยวกับกิจการฮัจย์ และการโฆษณาหรือกระทำการอื่นใดที่เกี่ยวกับกิจการฮัจย์ ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓

- : พระราชบัญญัติ การบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐

- : พระราชกฤษฎีกา เงินอุดหนุนฐานะจุฬาราชมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๒

- : กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐

- : กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๒ ออกตามความในพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐

- : กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐