องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.)
พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
สำนักจุฬาราชมนตรี
สภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย (สสท.) (Catholic Bishops’ Conference of Thailand)
สภาคริสตจักรในประเทศไทย
สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
มูลนิธิคริสตจักรคณะแบ๊บติสต์ (Thailand Baptist Convention)
มูลนิธิคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย (Seventh-Day Adventist of Thailand)
สำนักพราหมณ์พระราชครู
สมาคมฮินดูสมาช
สมาคมฮินดูธรรมสภา
สมาคมศรีคุรุสิงห์สภา
สมาคมนามธารีสังคัต


[20 มี.ค. 2562/[17 มี.ค. 2562 / เดลินิวส์]] 'วัดกรอกยายชา'ต้นแบบวัดสีเขียว
[25 ต.ค. 2561/ข่าวสด] คอลัมน์ อริยะโลกที่ 6: อายุวัฒนมงคล 77 ปี พระราชศาสนกิจโสภณ
[11 ต.ค. 2561/ไทยโพสต์] ในหลวงร.10'พระราชทาน ผ้าพระกฐิน16พระอาราม
[9 ต.ค. 2561/ไทยโพสต์ | 7 ต.ค. 2561 | หน้า 12 | ] สืบสานถือศีลกินเจปี 2561 สมุทรสาครชวนไหว้เจ้า 9 ศาล
[9 ต.ค. 2561/สยามรัฐ | 9 ต.ค. 2561 | หน้า 1 |] เริ่มแล้ว! 'เทศกาลกินเจ'2561
[8 ต.ค. 2561/เดลินิวส์] ศน.อบรมผู้สืบทอดศาสนพิธี
พึงพอใจมาก พึงพอใจ ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง