กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ได้ให้ความสำคัญต่อผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นกำลังในการอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา จึงได้ประกาศเกียรติคุณให้ทราบโดยทั่วไป ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการทำความดี ตลอดถึงเป็นแบบอย่างที่ดีต่ออนุชนรุ่นหลังสื

2015-05-28 22:07:25 ย้อนกลับ

วันอังคารที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๙.๐๐ น. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ศ. ดร. อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและนายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนาร่วมรณรงค์การจัด"งานเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลกเเละวันอัฎฐมีบูชาระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม - ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ "ที่จะจัดขึ้น ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยมีผู้บริหารระดับสูงกระทรวงวัฒนธรรม ศิลปินดารา เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมในการรณรงค์ ณ ทำเนียบรัฐบาล