โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ

2014-12-28 18:40:23 ย้อนกลับ

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ตรงกับวันธรรมสวนะ (วันพระ) ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ วัดวชิรธรรมสาธิต เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร นายพิสิทธิ์ นิรัตติวงศกรณ์ ผู้อำนวยการกองศาสนูปถัมภ์ พร้อมด้วย นายชวลิต ศิริภิรมย์ ที่ปรึกษากรมการศาสนา ข้าราชการเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กรมอุตุนิยมวิทยา อุบาสก อุบาสิกา วัดวชิรธรรมสาธิต และประชาชน เข้าร่วมสวดมนต์ทำวัตรเช้า โดยมี พระราชวชิรโสภณ เจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมสาธิต เป็นประธานสงฆ์ และพระมหาสุเนตร กนฺตธมฺโม องค์แสดงพระธรรมเทศนา 
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้ฟื้นฟูโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะขึ้น โดยได้ตระหนักถึงความต้องการของพุทธศาสนิกชนที่ต้องการเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา ได้พบพระภิกษุสงฆ์ รับฟังและน้อมนําหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนา มากล่อมเกลาจิตใจ และนํามาปรับใช้ในการดํารงชีวิตประจําวัน และยังได้ร่วมรณรงค์ให้ประชาชน นุ่งขาว รักษาศีล ๕ ทุกวันพระ ด้วย