ข้อควรทราบก่อนมาปฏิบัติธรรม

2014-11-23 11:52:22 วัดร่ำเปิง ย้อนกลับ

 รายละเอียดที่ควรทราบ ในการเข้ามาปฏิบัติธรรม ณ วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)

 สิ่งของที่ต้องเตรียมมา

1. ดอกบัว 11 ดอก, ธูป – เทียน อย่างละ 1 ห่อ

2. บัตรประจำตัวประชาชน หรือมีบุคคลเชื่อถือได้มารับรอง (กรณีไม่มีบัตร)

3. การแต่งกาย เสื้อ – ผ้า

  – นักปฏิบัติธรรมชาย เสื้อ – กางเกงขายาวสีขาว

  – นักปฏิบัติธรรมหญิง ผ้าถุงหรือกางเกงขายาว – สไบขาว ห้ามเสื้อคอกว้าง – รัดรูป – แขนกุด –เอวลอย

4. ของใช้จำเป็นส่วนตัว เช่น สบู่ แปรงสีฟัน-ยาสีฟัน ผ้าเช็ดตัว รองเท้าแตะ ฯลฯ (ไม่จำเป็นต้องเป็นสีขาว)

5. อื่น ๆ ได้แก่ นาฬิกาปลุก, เข็มกลัดซ่อนปลาย, เสื้อทับในขาว (สวมทับชั้นในให้ดูเรียบร้อย)  กระโปรงซับใน ขาว (เมื่อนุ่งผ้าถุง), กระโปรงซับในขาว (กรณีนุ่งผ้าถุง)

สิ่งที่ควรทราบในการปฏิบัติธรรม

1. พึงเว้นการสวมเครื่องประดับตกแต่งร่างกาย, ของมีค่า – เครื่องประดับ (ไม่นำติดตัวมา)

2. พึงเว้นการใช้โทรศัพท์ ตลอดอยู่ปฏิบัติธรรม

3. พึงเว้นการใช้เครื่องสำอาง – ของหอม ตกแต่งใบหน้าและร่างกาย และให้เก็บ – มัดรวมผมให้เรียบร้อย

4. เพื่อความสบายในขณะอยู่ปฏิบัติธรรม ควรสวมรองเท้าแตะส้นเตี้ย

5. เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาในการปฏิบัติฯ ทางวัดได้จัดเตรียมอาหารตามความเหมาะสมให้ ทั้งมื้อเช้าและ กลางวัน ดังนั้น จึงไม่อนุญาตให้ออกไปซื้ออาหารหรือปรุงอาหารทานเอง

6. ผู้ปฏิบัติฯ สามารถซื้อของใช้ที่จำเป็นได้ที่ร้านค้าในวัด

7. ไม่อนุญาตให้ผู้ปฏิบัติฯ ออกไปนอกบริเวณวัดโดยเด็ดขาด หากจำเป็นจะต้องได้รับอนุญาตจากพระอาจารย์  ผู้สอบอารมณ์เป็นลายลักษณ์อักษร และนำหลักฐานแจ้งเจ้าหน้าที่สำนักงานทุกครั้ง

8. ร่วมปฏิบัติธรรมพร้อมกัน เวลา 04.30 น., เวลา 13.00 น. และ เวลา 18.00 น. ทุกวัน

9. พึงเว้นการจับกลุ่มคุยกัน เช่น ภายในห้องพัก หรือ บริเวณอื่นๆ ไม่ว่ากับโยคีด้วยก้นหรือกับพระเณร- แม่ชี ภายในวัด เพราะจะทำให้เสียการปฏิบัติธรรม

10. หากมีเพื่อนหรือญาติมาเยี่ยม ห้ามไปคุยในห้องพัก และคุยไม่เกิน 30 นาที ห้ามพาบุคคลภายนอกเข้าพัก หรืออาศัยในที่พัก และห้ามบุคคลต่างเพศเข้าไป    ในที่พักของตน

11. หากต้องการใส่บาตรให้แจ้งแม่ชีเจ้าหน้าที่โรงครัวและบริจาคเงินค่าอาหารได้ที่ตู้บริจาค

12. ถ้าเจ็บป่วยหรือไม่สบายควรแจ้งแม่ซีพี่เลี้ยงให้ทราบหรือแจ้งแม่ชีเจ้าหน้าที่สำนักงาน

13. หากมีปัญหาให้เรียนปรึกษากับพระอาจารย์ผู้สอบอารมณ์ หรือแจ้งแม่ชีเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ

14. ไม่ควรโทรศัพท์ติดต่อกับทางบ้าน(ที่ทำงาน หรือ เพื่อน ๆ )เพราะจะก่อให้เกิดความฟุ้งซ่าน

15. ต้องเข้าสอบอารมณ์ทุกวัน ตามวันและสถานที่ที่จัดให้กับพระวิปัสสนาจารย์เท่านั้น และต้องปฏิบัติตามคำ สอนของพระวิปัสสนาจารย์โดยเคร่งครัด

16. ถ้าไม่ทำตามระเบียบนี้ เจ้าหน้าที่ของวัดมีสิทธิ์ให้ออก และจะไม่พิจารณาเข้าอยู่วัดในครั้งต่อไป

หมายเหตุ – ต้องมาถึงวัดก่อน 07.00 น. ของทุกวัน

 - มีพิธีรับพระกัมมัฏฐาน – ลาศีล เวลา 08.00 น. ของทุกวัน ยกเว้นวันพระ

 - เวลาทำการของสำนักงาน คือ 07.00 น. – 17.00 น. โทรศัพท์ 053 – 278620 053 – 810180  กด 0  โทรสาร 053 – 810197