ศาสนาซิกข์

องค์กรศาสนา

สมาคมศรีคุรุสิงห์สภา
565 ถนนจักรเพชร พาหุรัด
แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0 2221 1011
โทรสาร. 0 2224 8091

ศาสนาซิกข์ถือกำเนิดขึ้นในประเทศอินเดียเมื่อปี พ.ศ. ๒๐๑๒ ที่แคว้นปัญจาบซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอินเดีย โดยมีพระศาสดานานักเทพ เป็นพระศาสดาองค์แรก พระองค์ทรงประสูติที่เมืองทัลวันดี (Talvandi) ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองลาฮอร์ (ปัจจุบันอยู่ในเขตแคว้นปัญจาบของปากีสถาน) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 30 ไมล์

ปัจจุบันนี้เมืองที่ประสูติของพระองค์ได้เปลี่ยนเมืองเป็นเมือง “นันกาน่าซาฮิบ”ตามนามของพระศาสดาคุรุนานักเทพ

พระศาสดาคุรุนานักเทพมีความสนใจในศาสนา ได้ศึกษาศาสนาฮินดู และอิสลามมาแต่เยาวว์วัยและได้สนทนาธรรมกับนักบุญของทั้งสองศาสนา
เมื่อเป็นหนุ่มพระองค์แต่งงานมีครอบครัว ต่อมาได้แยกตัวไปศึกษาและพิจารณาธรรม เมื่อค้นพบหลักธรรมแล้ว (ด้วยความเมตตาของพระผู้เป็นเจ้า)
พระองค์ได้เสด็จออกเผยแพร่และแสดงหลักธรรมแก่บุคคลทั่วไปโดยไม่เลือกชั้นวรรณะและความเชื่อถือ
ช่วงเวลานั้น ประเทศอินเดียตกอยู่ภายใต้การปกครองของราชวงศ์โมกุล ซึ่งนับถือศาสนาอิสลาม ขณะที่ชนส่วนใหญ่ในอินเดียนับถือศาสนาพราหมณ์และฮินดู
จึงเกิดความขัดแย้งระหว่างกลุ่มผู้นับถือศาสนาทั้งสอง พระศาสดาคุรุนานักเทพได้เข้ามามีบทบาทในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง สั่งสอนให้ทั้งสองฝ่ายสามัคคีกัน
ไม่แบ่งแยกซึ่งกันและกัน พระองค์มีสาวกในเบื้องต้นเพียงสองคนคนหนึ่งเป็นชาวชนบทฮินดู อีกคนหนึ่งเป็นนักดนตรีชาวมุสลิม ทั้งสองคนนี้ติดตามพระองค์ไปสอนศาสนา
ในที่ต่างๆในการเผยแพร่หลักธรรม พระศาสดาทรงบรรยายหลักธรรมเป็นโศลกหรือกาพย์กลอนในภาษาปัญจาบีและภาษาท้องถิ่นที่พระองค์เดินทางไป สาวกคนที่เป็น
นักดนตรีก็ดีดเครื่องคนตรีให้เข้ากับทำนองเพลงบทสวด ปรากฏว่ามีชาวบ้านและคนทั่วไปจะมาฟังและให้ความสนใจมากมายในทุกแห่ง

 

ชาวซิกข์ต้องเข้าพิธีรับอมฤตและรักษาศาสนาลักษณ์ 5 ประการไว้ประจำกาย คือ

เกศา – ไว้หนวดเคราและผม 1. เกศา – ไว้หนวดเคราและผมโดยไม่ตัดตลอดชีวิต คงรักษาไว้ในรูปที่ธรรมชาติประทานให้
กังฆะ 2. กังฆะ – หวีไม้เพื่อทำความสะอาดเกศา
กาแชร่า 3. กาแชร่า – กางเกงในขาสั้น เพื่อความสะดวกในการเดินทางและควบคุมกามอารมณ์
การ่า 4. การ่า – กำไลเหล็กสวมที่มือขวา เพื่อรำลึกถึงคำปฏิญานและเตือนสติก่อนกระทำผิดหรือชั่วร้าย
กีรปาน 5. กีรปาน – กริช หรือ ดาบเพื่อป้องกันตนเองและผู้อ่อนแอที่ถูกกดขี่

และได้ทรงบัญญัติศาสนวินัย 4 ประการให้ชาวซิกข์ถือปฏิบัติ คือ

  • ห้ามการกระทำที่ล่วงเกินต่อเกศา (ห้ามการตัด ถอน หรือโกน)
  • ห้ามรับประทานอาหารที่เตรียมจากเนี้อสัตว์ที่ถูกฆ่าอย่างทรมาน
  • ห้ามประพฤติผิดและล่วงเกินทางเพศกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่สามีหรือภรรยาของตน
  • ห้ามเสพยาสูบหรือสิ่งเสพติดทุกชนิดทุกรูปแบบ