แบบประเมิน

พึงพอใจมาก
พึงพอใจ
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง