[29 ต.ค. 2561/ข่าวสด (กรอบบ่าย)] เจ้าอาวาสวัดศรีสุดารามวรวิหาร เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ เปิดเผยว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้า พระกฐิน


กสทช.ถวายพระกฐินวัดศรีสุดาราม
ข่าวสด (กรอบบ่าย) | 29 ต.ค. 2561 | หน้า 23 | PR Value THB 22,044.00    
          พระเทพประสิทธิมนต์ (โกศล มหาวีโร) เจ้าอาวาสวัดศรีสุดารามวรวิหาร เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ เปิดเผยว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้า พระกฐิน ให้สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดศรีสุดารามวรวิหาร แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ วันศุกร์  ที่ 2 พ.ย.2561
          กำหนดการพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2561 เวลา 13.30 น. กสทช. ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีเกียรติพร้อมกันบริเวณพระอุโบสถ เวลา 14.00 น. ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย ประธานกสทช. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พระสงฆ์อนุโมทนา และถวายอดิเรก ประธานกรวดน้ำ รับพร จึงขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติและอนุโมทนาในกุศลครั้งนี้ สอบถามรายละเอียดโทร.0-2670-8888 ต่อ นายธนภัทร ชูศรี โทร.3455, น.ส.วันทนีย์ สุวรรณจรรยา โทร.3403 นางวิราวรรณ คล้ายสุบรรณ โทร.2131 นางสาววิภาวี ทองรัตน์กุลพร โทร.2160
          กฐินพระราชทาน เป็นกฐินที่พระเจ้าแผ่นดินพระราชทานผ้าของหลวงแก่ผู้กราบบังคมทูลขอพระราชทานเพื่อไปถวายยังวัดหลวง นอกจากวัดสำคัญที่ทรงกำหนดไว้ว่า จะเสด็จพระราชดำเนินด้วยพระองค์เอง จำนวน 16 วัด เหตุที่เกิดกฐินพระราชทาน เนื่องจากปัจจุบันวัดหลวงมีจำนวนมาก จึงเปิดโอกาสให้กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ตลอดจนคณะบุคคลหรือบุคลากรที่สมควรรับพระราชทานผ้ากฐินไปถวายได้และผู้ที่ได้รับพระราชทานจะเพิ่มไทยธรรมเป็นส่วนตัวโดยเสด็จพระราชกุศลด้วยตามกำลังศรัทธาก็ได้ ปัจจุบันกระทรวง ทบวง กรม คณะบุคคลหรือบุคคลใดมีความประสงค์จะรับพระราชทานผ้ากฐินไปถวาย ณ วัดหลวงใดก็ติดต่อไปยังกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการตามระเบียบ ซึ่งเท่ากับเป็นการจองกฐิน
--จบ--

          --ข่าวสด ฉบับวันที่ 29 ต.ค. 2561 (กรอบบ่าย)--

รูป
 

ข่าวศาสนา

 

[29 ต.ค. 2561/ข่าวสด (กรอบบ่าย)] : เจ้าอาวาสวัดศรีสุดารามวรวิหาร เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ เปิดเผยว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้า พระกฐิน

กสทช.ถวายพระกฐินวัดศรีสุดาราม
ข่าวสด (กรอบบ่าย) | 29 ต.ค. 2561 | หน้า 23 | PR Value THB 22,044.00    
          พระเทพประสิทธิมนต์ (โกศล มหาวีโร) เจ้าอาวาสวัดศรีสุดารามวรวิหาร เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ เปิดเผยว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้า พระกฐิน ให้สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดศรีสุดารามวรวิหาร แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ วันศุกร์  ที่ 2 พ.ย.2561
          กำหนดการพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2561 เวลา 13.30 น. กสทช. ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีเกียรติพร้อมกันบริเวณพระอุโบสถ เวลา 14.00 น. ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย ประธานกสทช. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พระสงฆ์อนุโมทนา และถวายอดิเรก ประธานกรวดน้ำ รับพร จึงขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติและอนุโมทนาในกุศลครั้งนี้ สอบถามรายละเอียดโทร.0-2670-8888 ต่อ นายธนภัทร ชูศรี โทร.3455, น.ส.วันทนีย์ สุวรรณจรรยา โทร.3403 นางวิราวรรณ คล้ายสุบรรณ โทร.2131 นางสาววิภาวี ทองรัตน์กุลพร โทร.2160
          กฐินพระราชทาน เป็นกฐินที่พระเจ้าแผ่นดินพระราชทานผ้าของหลวงแก่ผู้กราบบังคมทูลขอพระราชทานเพื่อไปถวายยังวัดหลวง นอกจากวัดสำคัญที่ทรงกำหนดไว้ว่า จะเสด็จพระราชดำเนินด้วยพระองค์เอง จำนวน 16 วัด เหตุที่เกิดกฐินพระราชทาน เนื่องจากปัจจุบันวัดหลวงมีจำนวนมาก จึงเปิดโอกาสให้กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ตลอดจนคณะบุคคลหรือบุคลากรที่สมควรรับพระราชทานผ้ากฐินไปถวายได้และผู้ที่ได้รับพระราชทานจะเพิ่มไทยธรรมเป็นส่วนตัวโดยเสด็จพระราชกุศลด้วยตามกำลังศรัทธาก็ได้ ปัจจุบันกระทรวง ทบวง กรม คณะบุคคลหรือบุคคลใดมีความประสงค์จะรับพระราชทานผ้ากฐินไปถวาย ณ วัดหลวงใดก็ติดต่อไปยังกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการตามระเบียบ ซึ่งเท่ากับเป็นการจองกฐิน
--จบ--

          --ข่าวสด ฉบับวันที่ 29 ต.ค. 2561 (กรอบบ่าย)--

รูป