[24 ต.ค. 2561/เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)] นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา (ศน.) กล่าวว่า ปีนี้มีประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ พระอารามหลวงทั่วประเทศ 294 พระอาราม


25ต.ค.นี้เริ่มเทศกาลกฐินประจำปี2561 (กรมการศาสนา หรือ "Department of Religious Affairs" หรือ กรมศาสนา) - คลิกดูคลิป >>   

เดลินิวส์ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2561

          จากการประชุมอบรม เรื่องพระมหากษัตริย์กับพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี เนื่องในเทศกาลกฐินประจำปี 2561 ที่โรงแรมเอส ดี อเวนิว เมื่อเร็วๆ นี้ นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา (ศน.) กล่าวว่า ปีนี้มีประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ พระอารามหลวงทั่วประเทศ 294 พระอาราม และวัดไทยใน ต่างประเทศ 31 วัด ซึ่งการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานจะจัดขึ้นภายหลังจากที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินยังพระอารามหลวง 16 แห่ง โดยการถวายผ้าพระกฐินจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ ศน.ได้เตรียมจัดหาผ้าพระกฐิน และบริวารพระกฐิน เพื่อนำไปถวายพร้อมทุกด้านแล้ว รวมถึงมีเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (สวจ.) และ ศน.คอยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับพระราชทานผ้า พระกฐินพระราชทานเช่นกัน

          ด้าน นายสัญญา เจริญพร เจ้าหน้าที่ในพระองค์ชำนาญการ ผู้แทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง กล่าวว่า พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินถือเป็นพระราชพิธีที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ในฐานะทรงเป็นพุทธมามกะ ประกอบด้วยการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินยังพระอารามหลวง 16 แห่ง และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยงานต่างๆ ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินพระราชทานยังวัดหลวง วัดราษฎร์ วัดไทยในต่างประเทศ และวัดที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ขอรับพระราชทานไปในการบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล ดังนั้น ผู้ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินพระราชทาน จึงถือเป็นผู้สืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีแต่โบราณ จึงต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับขั้นตอนต่าง ๆ  ทั้งการจัดตั้งพระฉายาลักษณ์ การจัดตั้งเครื่องราชสักการะและการแต่งกายของผู้เข้าร่วมในพิธีเพื่อจะเป็นแบบอย่างให้การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานเป็นตามแบบแผนสมพระเกียรติ.

--จบ--

 

          --เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 23 ต.ค. 2561 (กรอบบ่าย)--

รูป
 

ข่าวศาสนา

 

[24 ต.ค. 2561/เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)] : นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา (ศน.) กล่าวว่า ปีนี้มีประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ พระอารามหลวงทั่วประเทศ 294 พระอาราม

25ต.ค.นี้เริ่มเทศกาลกฐินประจำปี2561 (กรมการศาสนา หรือ "Department of Religious Affairs" หรือ กรมศาสนา) - คลิกดูคลิป >>   

เดลินิวส์ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2561

          จากการประชุมอบรม เรื่องพระมหากษัตริย์กับพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี เนื่องในเทศกาลกฐินประจำปี 2561 ที่โรงแรมเอส ดี อเวนิว เมื่อเร็วๆ นี้ นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา (ศน.) กล่าวว่า ปีนี้มีประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ พระอารามหลวงทั่วประเทศ 294 พระอาราม และวัดไทยใน ต่างประเทศ 31 วัด ซึ่งการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานจะจัดขึ้นภายหลังจากที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินยังพระอารามหลวง 16 แห่ง โดยการถวายผ้าพระกฐินจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ ศน.ได้เตรียมจัดหาผ้าพระกฐิน และบริวารพระกฐิน เพื่อนำไปถวายพร้อมทุกด้านแล้ว รวมถึงมีเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (สวจ.) และ ศน.คอยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับพระราชทานผ้า พระกฐินพระราชทานเช่นกัน

          ด้าน นายสัญญา เจริญพร เจ้าหน้าที่ในพระองค์ชำนาญการ ผู้แทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง กล่าวว่า พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินถือเป็นพระราชพิธีที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ในฐานะทรงเป็นพุทธมามกะ ประกอบด้วยการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินยังพระอารามหลวง 16 แห่ง และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยงานต่างๆ ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินพระราชทานยังวัดหลวง วัดราษฎร์ วัดไทยในต่างประเทศ และวัดที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ขอรับพระราชทานไปในการบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล ดังนั้น ผู้ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินพระราชทาน จึงถือเป็นผู้สืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีแต่โบราณ จึงต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับขั้นตอนต่าง ๆ  ทั้งการจัดตั้งพระฉายาลักษณ์ การจัดตั้งเครื่องราชสักการะและการแต่งกายของผู้เข้าร่วมในพิธีเพื่อจะเป็นแบบอย่างให้การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานเป็นตามแบบแผนสมพระเกียรติ.

--จบ--

 

          --เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 23 ต.ค. 2561 (กรอบบ่าย)--

รูป