องค์การทางศาสนา

รายชื่อองค์การทางศาสนา สถานที่ตั้ง ศาสนา
1. องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก พุทธ
2. พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พุทธ
3. ยุวพุทธิสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พุทธ
4. เปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ พุทธ
5. สำนักจุฬาราชมนตรี อิสลาม
6. สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย คริสต์
7. สภาคริสตจักรในประเทศไทย คริสต์
8. สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย คริสต์
9. มูลนิธิคริสตจักรคณะแบ๊บติสต์ (ฟอเรนมิชชั่นบอร์ด) คริสต์
10. มูลนิธิคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย คริสต์
11. สำนักพราหมณ์พระราชครู พราหมณ์-ฮินดู
12. สมาคมฮินดูสมาช พราหมณ์-ฮินดู
13. สมาคมฮินดูธรรมสภา พราหมณ์-ฮินดู
14. สมาคมศรีคุรุสิงห์สภา ซิกข์
15. สมาคมนามธารีสังคัต ซิกข์