การประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

วันจันทร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ นายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานในการประชุม "คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑"


องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.)
พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
สำนักจุฬาราชมนตรี
สภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย
สภาคริสตจักรในประเทศไทย
สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
มูลนิธิคริสตจักรคณะแบ๊บติสต์ (ฟอเรนมิชชั่นบอร์ด)
มูลนิธิคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย
สำนักพราหมณ์พระราชครู
สมาคมฮินดูสมาช
สมาคมฮินดูธรรมสภา
สมาคมศรีคุรุสิงห์สภา
สมาคมนามธารีสังคัต