×

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ จ.กรุงเทพมหานคร

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ ตั้งอยู่ที่ถนนมหาราช เขตพระนคร กรุงเทพฯ

สถานที่จัดอบรม คณะ ๕ สำนักงานกลาง กองการวิปัสสนาธุระ Vipassana Section 5 Watmahadhatu

จัดอบรมสมาธิเบื้องต้นตามแนวสติปัฏฐาน ๔ เช่น เดินจงกรมและนั่งสมาธิแก่ผู้สนใจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยแบ่งเป็นรอบๆ เช่น เช้า๐๗.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. กลางวัน ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เย็น ๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. หรืออยู่ปฏิบัติแบบค้างคืน ๒-๓ วัน แล้วแต่ความสะดวกของผู้สนใจ ซึ่งมีผู้สนใจชาวต่างชาติทั้งชาวเอเชีย ยุโรป และชาวตะวันตก จากศาสนาต่างๆ เข้ามาอบรมฝึกปฏิบัติตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ จนถึงปัจจุบัน

ผู้สนใจควรติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้งที่ คณะ๕ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

-โทรศัพท์ ๐๒-๒๒๒-๖๐๑๑,๐๒-๒๒๒-๔๙๘๑ ,๐๘๓-๖๖๖-๔๐๘๖ /Fax ๐๒-๒๒๓-๓๐๙๑

-E-mail : centermeditation@hotmail.com

-www.centermeditation.org

ติดต่อ
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

ที่อยู่ :
คณะ ๕ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ ถนนมหาราช พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 Wat Mahadhatu ,Section 5 Maharaj Road,Phranakorn,Bangkok 10200

โทรศัพท์ : 02-222-6011,02-222-4981
โทรสาร : 02-223-3091
อีเมล์ : centermeditation@hotmail.com