×

สำนักปฏิบัติธรรมเสวตสมบูรณ์ (วัดปลายนา) จ.ปทุมธานี

สำนักปฏิบัติธรรมเสวตสมบูรณ์ (วัดปลายนา)

ที่ตั้ง หมู่ 15 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

พระอาจารย์โกศิล ปริปุณฺโณ เจ้าอาวาสและพระวิปัสสนาจารย์

สำนักปฏิบัติธรรมเสวตสมบูรณ์ (วัดปลายนา) มี แนวปฏิบัติแบบ “การเจริญสติรู้การเคลื่อนไหวของกาย ตามหลักสติปัฏฐาน 4” แนวของ “หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ” โดยเน้นสติสัมปชัญญะในอิริยาบถต่างๆ มีรูปแบบของการเดินจงกรม การทำจังหวะมือ การทำวัตรสวดมนต์ ฯลฯ

จัดอบรมโครงการปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานต่างๆ หลากหลายโครงการ เช่น “โครงการจาริกธรรมนำภาวนา” เป็นต้น ประจำทุกเดือนหรือทุก 2 เดือน โดยมีพระวิปัสสนาจารย์และวิทยากรเป็นผู้ให้การอบรม

ระเบียบปฏิบัติ

๐๔.๐๐ น. ตื่นนอน

๐๔.๓๐ น. ทำวัตรเช้าและภาวนา

๐๖.๐๐ น. พระบิณฑบาต/กวาดลานวัด

๐๗.๓๐ น. ฉันอาหารเช้า

๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. ปฏิบัติธรรมรวมกัน

๑๑.๐๐ น. พัก

๑๑.๓๐ น. ฉันเพล/รับประทานอาหาร

๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ปฏิบัติธรรมรวมกัน

พระอาจารย์ให้คำแนะนำเพิ่มเติม

๑๖.๐๐ น. น้ำปานะ/พักผ่อน

๑๗.๐๐ น. ทำวัตรเย็น

๑๘.๐๐ น. พูดแนะนำข้อปฏิบัติ

๑๙.๓๐ น. หยุดพักผ่อน

ผู้สนใจควรติดต่อสอบถามรายละเอียดอีกครั้งได้ที่ :

-ที่วัดปลายนา และโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๙-๘๙๖-๑๑๒๕ , ๐๘๖-๐๕๑-๐๕๑๑

- Facebook สำนักปฏิบัติธรรมเสวตสมบูรณ์ (วัดปลายนา)

- E-mail : info.watplaina@gmail.com

- 081-202-1323 , 081-642-7928

ติดต่อ
สำนักปฏิบัติธรรมเสวตสมบูรณ์ (วัดปลายนา)

ที่อยู่ :
หมู่ 15 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ : ๐๘๖-๐๕๑-๐๕๑๑
โทรสาร : -
อีเมล์ : -