×

วัดยานนาวา กรุงเทพฯ จ.กรุงเทพมหานคร

วัดยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ

ปรวัติวัดโดยสังเขป

วัดยานนาวา เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เขตยานนาวา กทม. เป็นวัดโบราณ มีมาแต่กรุงศรีอยุธยา ในสมัยกรุงธนบุรีได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวง ต่อมารัชกาลที่ ๑ ทรงสร้างพระอุโบสถใหม่ ปัจจุบันมีพระพรหมวชิรญาณ (ประสิทธิ์ เขมงฺกโร ป.ธ.๓) กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) เป็นเจ้าอาวาส

สิ่งสำคัญภายในวัด พระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ จำนวนมาก จากแหล่งต่างๆ ประดิษฐานให้ชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าไปกราบสักการะ เป็นประจำ นอกจากนี้ ยังมีสัญลักษณ์ประจำวัด ได้แก่ พระสำเภาเจดีย์ วัดยานนาวา สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ โดยทรงดำริแบบพระเจดีย์จากการระลึกถึงหลักธรรมทั้งหลาย อุปามาธรรมะเหมือนเรือสำเภา นอกจากนี้ยังทรงเห็นว่าการสร้างเป็นพระสถูปหรือพระปรางค์นั้นมีอยู่ทั่วไปแล้วและทรงเกรงว่าเรือสำเภาจะสูญหายไปเนื่องจากในเวลานั้นมีการต่อเรือกำปั่นใบแบบฝรั่งใช้กันมากขึ้น จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระเจดีย์มีฐานเป็นสำเภาขนาดเท่าเรือสำเภาจริงขึ้นเพื่อให้เยาวชนคนรุ่นหลักรู้จักเรือสำเภา เจดีย์รูปเรือสำเภามีการสื่อความหมายเป็น ๒ นัย

-นัยยะที่ ๑ หมายถึงสัญลักษณ์แห่งการเจริญสัมพันธไมตรีทางการค้าระหว่างประเทศไทยกับนานาประเทศ โดยสมัยก่อนเรือสำเภา เป็นพาหนะสำคัญในการขนส่งสินค้าและแสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของการค้าในสมัยรัชกาลที่ ๓ พระองค์ทรงได้รับการขนาน พระราชทินนามว่า พระบิดาการแห่งการค้าไทย

-นัยยะที่ ๒ หมายถึงสัญลักษณ์ทางปริศนาธรรมในทางพระพุทธศาสนา เรื่องพาหนะในการขนส่งสรรพสัตว์เพื่อไปถึงพระนิพพาน โดยคติความเชื่อของพุทธศาสนาในเรื่องฝั่งแห่งโลกียธรรมและโลกุตรธรรมว่า เรือเปรียบเสมือนหนึ่งธรรมะที่จะโอบอุ้มสรรพสัตว์ให้พ้นแม่น้ำแห่งความทุกข์ เพื่อข้ามกระแสธารแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเข้าสู่ฝั่งพระนิพพาน

ปัจจุบันมีพระพรหมวชิรญาณ (ประสิทธิ์ เขมงฺกโร ป.ธ.๓) กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) เป็นเจ้าอาวาส

พระพรหมวชิรญาณ เป็นพระนักพัฒนาและนักเผยแผ่พระศาสนา โดยเห็นความสำคัญดังนี้ “จากที่อาตมาได้ศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์ของวัดยานนาวา จะเห็นได้ว่าวัดโบราณของไทยไม่ได้เป็นเพียงศาสนสถานที่เผยแพร่และอบรมศีลธรรมแก่พุทธศาสนิกชนเท่านั้น แต่ยังเป็นสถานที่ที่ให้ความรู้ด้านการปกครองและยุทธวิธีทางการทหารต่อสถาบันกษัตริย์และบรรดานักรบทั้งหลาย เพื่อใช้ในการป้องกันประเทศอีกด้วย อาตมาจึงอยากให้คนไทยทุกคนหันมาศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์ของวัดไทยในอดีต อันเป็นสถานที่ที่สร้างคุณประโยชน์ให้ประเทศชาติเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจของชาวไทยทุกคน”

สำนักปฏิบัติธรรมวัดยานนาวา ตั้งอยู่ในวัดยานนาวา ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐

ความสำคัญ

-เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำกรุงเทพมหานครแห่งที่ ๑

- สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่นเฉลิมพระเกียรติ ๘๒ พรรษา ปีพ.ศ.๒๕๕๒

- ศูนย์กลาง แห่งการศึกษาและปฏิบัติธรรมใจกลางเมือง ที่มีความสะดวกในการเดินทาง

หลักสูตรการอบรม สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยอาจารย์พระมหานงค์ สุมงฺคโล ป.ธ.๙, ดร.ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดยานนาวา อาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ณ อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น ๒

-หลักสูตรปฏิบัติธรรมสั้นๆ แต่เรียบง่าย เหมาะสำหรับผู้ต้องการปลีกวิเวก งดเว้นจากโลกภายนอก เข้าสู่โลกแห่งความสันติสุข ตลอดระยะเวลาการอบรม (ตามตารางหลักสูตร) ทั้งระยะ ๓ วัน ๒ คืน หรือ ๗ วันเข้ม โดยการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามหลักมหาสติปัฏฐาน ๔ เพื่อพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข เพื่อการเตรียมตัวในการทำงานและการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข ทุกลมหายใจ

-โครงการปฏิบัติธรรมทุกวันอาทิตย์เพื่อพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข

กำหนดการประจำวันอาทิตย์ ณ อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น ๒ วัดยานนาวา

๑๒.๐๐ น. ลงทะเบียน

๑๓.๐๐ น. สวดมนต์

๑๓.๓๐ น. สมาทานศีล ฟังธรรม

๑๔.๓๐ น. ปฏิบัติธรรม (เดินจงกรม-นั่งสมาธิ)

๑๕.๓๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง

๑๖.๐๐ น. ปฏิบัติธรรม (เดินจงกรม-นั่งสมาธิ)

๑๗.๐๐ น. ปฏิบัติธรรม (เดินจงกรม-นั่งสมาธิ)

๑๘.๐๐ น. สวดมนต์ ถวายสังฆทาน กรวดน้ำรับพร เป็นอันเสร็จพิธี

-โครงการทำบุญตักบาตรทุกวันอาทิตย์ต้นเดือน

-กิจกรรมทำบุญใส่บาตรเลี้ยงพระในวันอาทิตย์ต้นเดือน เดือนละ ๑ ครั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พ่อแม่ลูกและครอบครัวได้ร่วมกันส่งสมบุญสร้างบารมีให้แก่ตัวเองและครอบครัว ผู้ใดเกิดในเดือนนี้ ปีนี้ หรือในวันใดก็ตาม หรือวันครบรอบวันแต่งงาน วันครบรอบทำบุญให้บรรพบุรุษ หากท่านต้องการความสะดวกสบายและมีญาติธรรมมาร่วมทำบุญด้วยกัน โดยไม่เลือกเพศหรือวัย

- หลักสูตรปฏิบัติธรรมหลักสูตรพัฒนาจิตและหลักสูตรต่างๆ

วิธีการสมัคร

- สมัคร online ได้ที่ www.bhavanatoday.org

- สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานปฏิบัติธรรม วัดยานนาวา อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น ๒

- ทางสำนักปฏิบัติธรรม จะแจ้งเพื่อยืนยันการเข้าปฏิบัติ

ระเบียบการ

-โปรดแต่งกายด้วยชุดขาวสุภาพ หรือเสื้อยีดสีขาว กางเกงสีสุภาพ

-ขณะอยู่ในห้องปฏิบัติธรรม งดพูด งดคุย งดการใช้โทรศัพท์ตลอดเวลา

-เมื่อเข้าห้องปฏิบัติธรรม โปรดสำรวมกาย วาจาใจ มีสติ นั่งภาวนารอเวลาอันสมควร ไม่ส่งเสียงรบกวนสมาธิของผู้อื่น

-ขณะสอนธรรมนำปฏิบัติ ให้ตั้งใจฟังหรือปฏิบัติตามด้วยความเคารพเลื่อมใส

- สิ่งของที่ห้ามนำมา ได้แก่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกชนิด กล้องถ่ายรูป เครื่องประดับของมีค่า เครื่องเป่าผม นาฬิกาปลุก

-การรับประทานอาหารว่าง โปรดเอื้อผู้บริการและผู้อื่นที่มาร่วมปฏิบัติธรรม

-โปรดบำรุงค่าน้ำ-ค่าไฟ-ค่าอาหาร หรือทำบุญรายการอื่นๆ ตามเห็นสมควร

-โปรดช่วยกันรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบในบริเวณสถานปฏิบัติธรรม

ผู้สนใจควรติดต่อสอบถามรายละเอียด วัน เวลา อีกครั้งได้ที่

-โทรศัพท์ ๐๒-๒๑๒-๖๕๖๗ /Fax : 02-212-6568

-อีเมล์ bhavanatoday@yahoo.com,

- bhavanatoday.org

-facebook : สำนักปฏิบัติธรรมวัดยานนาวา

URL : www.bhavanatoday.org

ติดต่อ
วัดยานนาวา กรุงเทพฯ

ที่อยู่ :
วัดยานนาวา เขตยานนาวา กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02212-6567
โทรสาร : 02212-6568
อีเมล์ : bhavanatoday@yahoo.com