×

วัดป่าหนองคู จ.มหาสารคาม

วัดป่าหนองคู

ต.หนองกุง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม

วัดป่าหนองคู มีเนื้อที่ ๔๗ ไร่ ๑๓๒ ตารางวา เป็นวัดราษฎร์มีพระมหาไหล โฆษโก (พระศรีวรญาณ) เป็นเจ้าอาวาส ปี ๒๕๔๐ จังหวัดได้จัดตั้งเป็นศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษามหาราชา มีการจัดวิปัสสนากรรมฐานอยู่ตลอดปี เริ่มตั้งแต่เด็กนักเรียน เยาวชน ประชาชนทั่วไปข้าราชการ โดยการส่งโครงการล่วงหน้า เพื่อจัดลำดับคิวการอบรมให้ตามเหมาะสม

เนื่องจากหลวงพ่อมหาไหล มีความชมชอบธรรมชาติและป่าไม้ ในวันสำคัญต่างๆ ท่านจึงนำพาคณะศรัทธาญาติโยม และสาธุชนทั่วไป ร่วมแรงร่วมใจกันปลูกต้นไม้นานาพันธุ์ขึ้นเสริมภายในวัดป่าหนองคูตลอด ทำให้วัดป่าแห่งนี้มีแต่ความสงบเย็น ร่มรื่น สัปปายะ เหมาะกับการปฏิบัติธรรม เจริญจิตตภาวนาเป็นยิ่งนัก นอกจากนั้นท่านยังไม่เคยประกาศขอเรี่ยไรปัจจัยจากคณะศรัทธาญาติโยม อีกทั้ง กฐิน ผ้าป่า ก็ไม่เคยไปขอ ท่านบอกว่าหากคณะศรัทธาญาติโยมมีจิตศรัทธาเลื่อมใส เขาก็จะเข้ามาทำบุญเอง

หลวงพ่อเป็นพระที่เคร่งครัดพระธรรมวินัยมาก ถึงขนาดประกาศห้ามนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือคนที่อยู่ในอาการมึนเมาเข้ามาในเขตวัดโดยเด็ดขาด ด้วยการที่หลวงพ่อมหาไหลเป็นพระที่เคร่งในพระธรรมวินัย มุ่งสั่งสอนเน้นปฏิบัติ จึงทำให้วัดป่าหนองคูมีชื่อเสียงโด่งดังอย่างรวดเร็ว กลายเป็นสถานที่อบรมปฏิบัติธรรมของสถานศึกษา หน่วยงานราชการ และพุทธศาสนิกชนทั่วไป รวมทั้งจังหวัดข้างเคียงเช่นขอนแก่น บุรีรัมย์ ก็มาปฏิบัติธรรมที่วัดแห่งนี้ แต่ละปีรวมแล้วนับหมื่นคน

-พ.ศ.2542 วัดป่าหนองคู ได้รับแต่งตั้งจากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ให้เป็นศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติประจำจังหวัดมหาสารคาม

-พ.ศ.2543 จังหวัดได้มอบหมายให้วัดป่าหนองคู เป็นศูนย์ประสานงานป้องกันยาเสพติดจังหวัดมหาสารคาม และศูนย์อบรมกลุ่มเสี่ยง ยาเสพติดมหาสารคาม มีการนำเยาวชนหรือผู้ที่เสพยาเสพติดเข้ามาบำบัดรักษา พัฒนาจิตใจให้เข้มแข็ง

-พ.ศ.2547 ท่านได้รับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประเภทส่งเสริมการปฏิบัติธรรม ประจำปี 2547 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2547 เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

นอกจากนี้ หลวงพ่อยังได้พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชาวบ้านทั่วไปที่ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน จึงมีโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตมากมาย อาทิ สนับสนุนให้ชาวบ้านใช้ปุ๋ยชีวภาพ ทำสบู่ ยาสีฟันใช้เอง ทำการเกษตรปลอดสารพิษอย่างถาวร โครงการร้านค้าชุมชนมั่นคง ฝึกอบรมเกษตรเยาวชนสัมพันธ์ โครงการหมู่บ้านเปลี่ยนวิถี เป็นต้น ทำให้ชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ปัจจุบันวัดป่าหนองคูส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนเข้าวัดปฏิบัติธรรม เจริญสติตามแนวสายงานการเจริญสติ (แบบหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ) :

ติดต่อ
วัดป่าหนองคู

ที่อยู่ :
ต.หนองกุง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : -