สถานปฏิบัติธรรม สำนักปฏิบัติธรรมสวนแก้ว ราชบุรี
    รายละเอียดสถานปฏิบัติธรรม
 

 
ชื่อสถานปฏิบัติธรรม :
สำนักปฏิบัติธรรมสวนแก้ว ราชบุรี
 
ประเภทของสถานปฏิบัติธรรม :
 
สังกัดวัด :
สาขาวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
 
สังกัดคณะสงฆ์ :
มหานิกาย
 
เจ้าอาวาส :
 
ตั้งอยู่ที่ตำแหน่ง :
ละติจูด 13.63348 ลองจิจูด 99.64750
 
website :
อยู่ในระหว่างดำเนินการ
 
เลขที่ :
44 หมู่ที่ : 11
 
ถนน :
ราชบุรี-จอมบึง
 
แขวง/ตำบล :
ปากช่อง
 
เขต/อำเภอ :
จอมบึง
 
จังหวัด :
ราชบุรี
 
รหัสไปรษณีย์ :
70150
 
โทรศัพท์ :
032-261471-3
 
    รายละเอียดสถานปฏิบัติธรรม  
 รูปแผนที่ของสถานปฏิบัติธรรม 

             สำนักปฏิบัติธรรมสวนแก้ว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี มีองค์กรภายในที่สำคัญอยู้ ๓ ส่วนด้วยกันคือ

1.     สำนักปฏิบัติธรรมสวนแก้ว เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม อบรมจิต ภาวนา ของพระพุทธศาสนา ในแนวทางวิชชาพระธรรมกายของพระมงคลเทพมุนี(สด จฺนทสโร)หลวงพ่อวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ โดยมีคุณแม่อาจารย์(อาจารย์แม่ชีหวานใจ ชูกร )เป็นหัวหน้าสำนักฯ และทางสำนักฯได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆโดยเชิญชวนพุทธศาสนิกชนมาสะสมบุญบวชเนกขัมมสัมมาปฏิบัติตามวาระ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น  วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอัฐมีบูชา วันอาสาฬหบูชา และวันสำคัญของชาติเช่น  วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ วันสงกรานต์ ฯลฯ

 2     มูลนิธิอาจารย์แม่ชีหวานใจชูกร มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรมสมถวิปัสสนาตามแนวทาวพระพุทธศาสนา  2.บำรุงการศึกษา ปริยัติธรรมและสามัญศึกษา 3.ทำนุบำรุงอุปถัมภ์สำนักปฏิบัติธรรมสวนแก้ว 4.บำเพ็ญทาน การกุศลและสงเคราะห์พระภิกษุ สามเณร แม่ชี และผู้ปฏิบัติธรรม 5.ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ ทั้งนี้ไม้ได้ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแตประการใด

 

 3     ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์สวนแก้ว(ศพอ.ส.ก.) มีวัตถุประสงค์คือ 1.เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจในพระพุทธศาสนาและน้อมนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ตามสมควรแก่วัยชีวิตจะได้มีหลักมีที่พึ่ง 2.เพื่อส่งเสริมความรู้ และปลูกฝังศีลธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและมารยาทไทยอันดีงามแก่เด็กและเยาวชน 3.เพื่อให้เด็กและเยาวชน มีระเบียบวินัย รู้เวลารู้หน้าที่รู้จักบำเพ็ญประโยชน์มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม ห่างไกลอบายมุข สิ่งเสพติดทั้งปวง 4.เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนรู้จักมีความกตัญญูต่อคุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ สังคม ประเทศชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ 5.เพื่อให้นักเรียนรู้หลักธรรมตามหลักสูตรของทางคณะสงฆ์และส่งเข้าสอบในสนามหลวง

  

4 พุทธสถานที่ประสูติ (จำลอง) ลุมพินีวัน เนปาล ก่อนปฐมโพธิกาล ๘๐ ปี พระโพธิสัตว์เสด็จจุติจากดุสิตเทพพิมานมาปฏิสนธิในพระครรภ์ของพระนางสิริมหามายา ราชินีแห่งกบิลพัสดุ์นคร และล่วงถึงวันพระจันทร์เด็มดวงเสวยด้วยฤกษ์วิสาขะดิถีเพ็ญเดือน ๖ พระโพธิสัตว์เสด็จออกจากพระครรภ์ ประสูติกาลภายใต้ต้นสาละในสวนลุมพินีวัน วนอุทยานหลวงแดนระหว่างกบิลพัสดุ์นคร ซึ่งเป็นเมืองแห่งพระราชบิดาและเทวทหะนคร ซึ่งเป็นอนุสรณ์แห่งพระพุทธมารดา พระนางสิริมหามายา เป็นสังเวชนียสถานที่ ๑

 

 

5  พระพุทธรัตนโพธิญาณ เป็นพระพุทธรูปปางตรัสรู้ ประดิษฐานใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พุทธคยา พุทธสถานที่ตรัสรู้   ต้นไม้สหชาติ (อัสสัตถพฤกษ์) สถานที่ประทับอธิษฐาน เพื่อบรรลุโพธิญาณ และได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  และยังเป็นที่ประทับเสวยวิมุตติสุข เป็นสัปดาห์ที่ ๑ ภายหลังตรัสรู้  ปัจจุบันเป็นต้นที่ ๔  ซึ่งในปีพ.ศ. ๒๕๔๙ มีอายุ ๑๒๗ ปี  เจ้าชายสิทธัตถะแห่งศากยะราช เสด็จออกผนวชเมื่อพระชันษาได้ ๒๙ ปี ภายหลังผนวชได้ ๖ ปีในดิถีเพ็ญเดือน ๖ พระจันทร์เต็มดวง เสวยด้วยฤกษ์วิสาขะ เสด็จประทับนั่ง ณ ควงโพธิ์บัลลังก์ บำเพ็ญเพียรทางจิต ตลอดคืนยังรุ่งก่อนแสงพระอาทิตย์จับขอบฟ้า ทรงตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทปหาน เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยชอบและด้วยพระองค์เอง เป็นสังเวชนียสถานที่ ๒

 

 

6 ธัมเมกขสถูป(สารนาถ)พุทธสถานที่แสดงปฐมเทศนา(จำลองจากประเทศอินเดีย) สถูปเจดีย์ที่เป็นสักขีพยานแห่งการเห็นดวงธรรมของสาวก ภายหลังได้ฟังธรรมรสจากพระโอษฐ์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ครั้งที่ทรงแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์เรก คือ "ธรรมจักร" เนื้อความว่าด้วยเรื่องจริงอันประเสริฐ  ธัมเมกขสถูป หมายถึงสถานที่แสดงธรรม ที่นำให้ถึงความหลุดพ้น เป็นสังเวชนียสถานที่ ๔

 

 

7 มหาปรินิพพานสถูป(สาลวโนทยาน) กุสินารา  สถูปเจดีย์ที่เสด็จดับขันธปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นอัศจรรย์คือ พระองค์ทรงมีพระสูติกาล ทรงตรัสรู้และเสด็จดับเบ็ญจขันธ์ในวันและเดือนเดียวกัน ซึ่งเป็นวันพระจันทร์เต็มดวง เสวยด้วยฤกษ์วิสาขะดิถีเพ็ญเดือน ๖ นับเป็นความอัศจรรย์ยิ่ง เป็นสังเวชนียสถาที่ที่ ๔

 

 

 

8วิหารพระพุทธมงคลรัตนนิมิต จัดสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมงคลรัตนนิมิต พระพุทธบาททองคำจำลอง พระอรหันต์แปดทิศ และรูปหล่อหลวงพ่อวัดปากน้ำ    พระพุทธมงคลรัตนนิมิต เป็นพระประธานของสำนักปฏิบัติธรรมสวนแก้ว เป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติ สูง ๗ เมตร ๙ นิ้ว หล่อด้วยทองเหลือง 

 

 

 9รอยพระพุทธบาททองคำ(จำลอง) มีขนาดความกว้าง ๗๐ ซ.ม. ยาว ๘๘ ซ.ม. สร้างโดยทองคำรูปพรรณที่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคหลอมปนกับทองคำแท่ง รวมน้ำหนัก ๗ กิโลกรัม ในรอยพระพุทธบาททองคำสลักอัฐตระสตะมหามงคล ๑๐๘ ประการ 

 

 

 

 10 พระพุทธไสยามงคลพิลาส เทวประชานาถบพิตร  เป็นพระพุทธรูปปางไสยาสน์ ขนาดความยาว ๓ เมตร ๕๘ เซนติเมตร ประดิษฐาน ณ   มหาปรินิพพานสถูป  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเททองหล่อ  พร้อมกับพระอรหันต์แปดทิศ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๙

 

 

 

11 วิหารวิชชาพระธรรมกาย  สร้างอยู่กลางสระน้ำของสำนักปฏิบัติธรรมสวนแก้ว กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๖ เมตร เป็นศิลปะทรงไทยหลังคาสามชั้นซ้อนกัน  หน้าบันด้านหน้ามีพระพุทธรูปปางสมาธิอยู่ในซุ้มเรือนแก้ว  หน้าบันด้านหลังมีพระพุทธรูปปางมารวิชัย รอบวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปปางลีลา พระสังขจาย และพระประจำวันประดับรอบวิหาร ซุ้มประตูหน้าต่างประดับกระจกทาทอง บานประตูหน้าต่างไม้แกะสลักเป็นรูปพระพุทธประวัติ และลายไทยสวยงาม ลงรักปิดทอง ภายในมีพระประธานปางนาคปรก ประดิษฐานบนฐานชุกชีหินแกรนิต มีสะพานพร้อมหลังคาคุมยาวประมาณ ๓๐ เมตร เป็นทางเดิน มีภาพประวัติความเป็นมาของวิหาร เป็นศิลปะรูปปั้นดินเผาทั้งหมด ๒๗ ภาพ

 

 12 อาคารเรียนของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์สวนแก้ว ราชบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
รายการหลักสูตรทั้งหมด 3 รายการ
วันที่อบรม
หลักสูตร
จองแล้ว (คน)
สถานะการรับสมัคร
17 ต.ค. 2551 ถึง 20 ต.ค. 2551
2
ปิดรับลงทะเบียนแล้ว
10 เม.ย. 2552 ถึง 15 เม.ย. 2552
1
ปิดรับลงทะเบียนแล้ว
8 ส.ค. 2552 ถึง 13 ส.ค. 2552
0
ปิดรับลงทะเบียนแล้ว
คลิกที่ชื่อหลักสูตร เพื่อเข้าไปดูรายละเอียด ( กรุณาลงทะเบียนก่อนจองหลักสูตร)