ศาสนาคริสต์

องค์กรศาสนา

สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย
122/11 ซอยนาคสุวรรณ
ถนนนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0 2681 3900 ต่อ 1209 หรือ 1202
โทรสาร. 0 2681 5369-70
สภาคริสตจักรในประเทศไทย
328 ถนนพญาไท (เชิงสะพานหัวช้าง)
แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2214 6000-9
โทรสาร. 0 2214 6029
สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
64/1 ถนนรามคำแหง ซอย 22
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0 2318 3887, 0 2318 3862 , 0 2318 8235
โทรสาร. 0 2318 3861-2
มูลนิธิคริสตจักรคณะแบ๊บติสต์ (ฟอเรนมิชชั่นบอร์ด)
90 ซอย 2 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0 2252 7078, 0 2252 8473
โทรสาร. 0 2251 0680, 0 2656 4524 0 2656 9038, 0 2251 0680
มูลนิธิคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย
12 ซอยปรีดีพนมยงค์ 37 สุขุมวิท 71
แขวงคลองตัน เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0 2391 3595 ต่อ 112
โทรสาร. 0 2381 1928

ประวัติศาสนาคริสต์

ศาสนาคริสต์ มีจุดเริ่มต้นที่พระเจ้าทรงเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่ง เชื่อว่ามีพระเจ้าเที่ยงแท้แต่พระองค์เดียว ทรงเป็นผู้สร้างโลก จักรวาล สรรพสัตว์ สรรพสิ่งทั้งปวง และมนุษย์เป็นผู้สูงสุดของสิ่งทรงสร้าง คือ เป็นพระฉายาของพระเจ้า ประกอบด้วยความรัก ความดี มีมโนธรรมในจิตสำนึกแห่งจิตวิญญาณ ศาสนาคริสต์ เป็นศาสนาแห่งสัมพันธภาพระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ ตั้งแต่มนุษย์คู่แรกของโลกที่พระองค์ทรงสร้าง คือ อาดัมและเอวา พระองค์ทรงอำนวยพระพรและทรงประทานสิทธิอำนาจให้เป็นผู้ปกครองดูแลโลกนี้ขยายพงศ์พันธุ์ไปทั่วโลก มีลูกมีหลานสืบทอดกันมาจวบจนปัจจุบัน

ราว ๒, ๐๐๐ ปีก่อนคริสตกาล พระเจ้าทรงเรียกชายผู้หนึ่งมีนามว่า อับราฮัม เป็นผู้มีจิตใจศรัทธาในพระเป็นเจ้าให้ดำเนินชีวิตในทางชอบธรรมและดีงาม สัญญาว่าจะอวยพรแก่เขาให้เป็นบรรพชนของชนชาติใหญ่ อับราฮัมมีบุตรชื่อ อิชมาเอลและอิสอัค เชื้อสายทางอิสอัค มียาโคบ ( อิสราเอล) เป็นบิดาของคน ๑๒ ตระกูล ต่อมา ทั้งหมดย้ายไปตั้งถิ่นฐานในประเทศอียิปต์จนมีพงศ์พันธุ์มากมายเป็นชาติเรียกว่า ชาวฮีบรู หรือ ( ชาวยิว)ขณะที่ชาวฮีบรูอาศัยอยู่ในประเทศอียิปต์รวมเวลากว่า ๔๐๐ ปี ฟาโรห์กษัตริย์อียิปต์ได้ใช้ให้ชนชาวฮีบรูทำงานเยี่ยงทาส ต่อมา พระเจ้าได้ทรงเรียกโมเสสให้เป็นผู้ปลดปล่อยชาวฮีบรูให้พ้น จากการเป็นทาสในประเทศอียิปต์ พวกเขาได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานในดินแดนใหม่ เรียกว่า แผ่นดินคานาอัน ( อิสราเอลในปัจจุบัน) ชาวยิวตั้งรกรากในแผ่นดินใหม่ในฐานะประเทศอิสราเอล มีกษัตริย์องค์แรกชื่อ ซาอูล ต่อมา ดาวิด ซาโลมอน และเชื้อสายปกครองเรื่อยมา อิสราเอลเคยตกเป็นเชลยแก่อาณาจักรอัสซีเรีย ( ก่อนคริสต์ศักราช ปี ๗๒๒) อาณาจักรบาบิโลน ( ก่อนคริสต์ศักราช ปี ๕๘๖) อาณาจักรเปอร์เซีย อาณาจักรกรีกและอาณาจักรโรมัน เป็นลำดับมา

ชาวฮีบรูรอคอยพระผู้ช่วยให้รอด ( พระเมสสิยาห์) โดยเชื่อว่า พระเจ้าจะประทานบุคคลนั้นมาช่วยพวกเขาปลดแอกจากการครอบครองของพวกศัตรู คือ พวกโรมันในขณะนั้นจนกระทั่งเมื่อได้เวลาครบกำหนด ( กาลาเทีย ๔: ๔) พระเจ้าได้ทรงเสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์ เป็นพระเมสสิยาห์ เป็นองค์พระผู้ช่วยให้รอดของมนุษย์โลก คือ “ พระเยซูคริสต์เจ้า” นั่นเอง