ปฏิทินกิจกรรม

 ศูนย์ปฏิบัติธรรม กิจกรรม วันที่จัดกิจกรรมเข้าร่วม
อาคารธรรมนิเวศ
สมาชิกและสาธุชนทั่วไป
๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗
อาคารสิริ กรินชัย
เยาวชนชาย หญิง อายุ 10-18 ปี (นักเรียนโรงเรียนนานาชาติ นิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัย)
๒๑ - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๗
อาคารธรรมนิเวศ
สาธุชนทั่วไป อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป
๑๗ - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗
ศูนย์ปฏิบัติธรรมนิพพุนิล วังน้ำเขียว
๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
อาคารธรรมนิเวศ
สมาชิกและผู้เกิดเดือน ธันวาคม
๗ ธันวาคม ๒๕๕๗
อาคารธรรมนิเวศ
สมาชิกและสาธุชนทั่วไป
๗ ธันวาคม ๒๕๕๗
อาคารธรรมนิเวศ
สมาชิกและสาธุชนทั่วไป
๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
อาคารสิริ กรินชัย
สาธุชนทั่วไป อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป
๓ - ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๗
อาคาบุญยง ว่องวานิช
ผู้เคยปฏิบัติวิปัสสนามาแล้ว
๑ - ๗ ธันวาคม ๒๕๕๗
อาคารสิริ กรินชัย
เฉพาะนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๙ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗